VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa –

Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne

Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży

9-10 maja 2016 r.


  Przedmiotem obrad będzie szeroko rozumiane czytelnictwo dzieci i młodzieży, jego stan i kierunki rozwoju rozpatrywane w kontekście przemian społeczno – kulturowych. Mając na uwadze fakt znacznego obniżania się poziomu zainteresowania dzieci książką oraz nie zawsze trafnych wyborów czytelniczych, podjęty zostanie dialog nad współczesną literaturą dla dzieci, jej wartością wychowawczą oraz możliwościami wykorzystania książki w procesie dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym, w tym za pomocą narzędzi TI.

Tematyka Konferencji wpisuje się w priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2015/2016 związane z rozwijaniem kompetencji czytelniczych dzieci.


Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  1. Wychowawcza i dydaktyczna funkcja książki       
  2. Kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży. Stan faktyczny i postulowany
  3. Społeczne i kulturowe uwarunkowania miejsca i funkcji książki w życiu człowieka
  4. Sposoby rozwijania kompetencji czytelniczych
  5. Technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwijaniu kontaktów dziecka z książką

Proponowany przez nas katalog zagadnień jest jedynie zarysowaniem obszarów,  które w zamyśle organizatorów, warto podjąć. Jednocześnie liczymy na poszerzenie tych obszarów przez uczestników Konferencji zgodnie z Państwa  zainteresowaniami badawczymi
i doświadczeniami w podjętym temacie. Do udziału w Konferencji zaprasza się pedagogów oraz reprezentantów pokrewnych nauk społecznych w celu wymiany poglądów i doświadczeń uwzględniających specyfikę krajową i międzynarodową.

 

Organizatorzy

Chełmskie Towarzystwo Naukowe

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą organizatorów oraz do uczestnictwa w konferencji